:: โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ::
Last updated Tuesday, 20 November, 2018

  CCTV เจ้าพระยา 1
สะพานข้าม
แม่น้ำยมบางระกำ
สถานี ปากน้ำโพ
หน้าตลาดเทศบาล
อุทัยธานี
หน้าศาลากลาง
ชัยนาท
วัดพนัญเชิง
สะพานพุทธ
พระยาบรรลือ
ปากคลองขุดใหม่
       
CCTV เจ้าพระยา 2
พระพิมล
(กล้องตัวที่ 1)
พระพิมล
(กล้องตัวที่ 2)
บางภาษี
คลองทวีวัฒนา
คลองมหาชัย
พระอินทราชา
ปากคลอง
เปรมประชากร
สถานีสูบน้ำ
กลางคลองประเวศ่
       ข่าวสถานการณ์น้ำ


• วิสัยทัศน์ •

• ภารกิจโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
•  การบริหารจัดการน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธย (Update3-10-61)
  PowerPoint รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
  สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน (Update)
  ผังการบริหารจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 10 (Update)
  แผนผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนบน (Update)
  แผนผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง (Update)
  ผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (Update)
  รายงานสรุปสภาพสถานการณ์น้ำรายวัน (Update)
  รายงานสรุปสภาพสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์ (Update)
  คาดการณ์ปริมาณน้ำท่ารายวัน (Update)
สาระความรู้ จากโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
แนวทางการแก้ปัญหาดินเค็มแบบใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ (ชะคราม)
ท่านรู้หรือไม่..??
เกร็ดน่ารู้ของผักตบชวา
การแก้ปัญหาหมอกควันหรือการฟอกอากาศให้สะอาดทำอย่างไร ??
การแก้ปัญหาไม้ผล ที่ขาดแคลนน้ำโดยใช้...ผักตบชวา2
ท่านรู้หรือไม่...สารอาหารของพืชชนิดใดมีในอากาศมากกว่าในดิน ?
ทำไม??...เราเก็บผักตบชวาไม่หมดสักที
วิเคราะห์ ผักตบชวา
การแก้ปัญหาไม้ผล ที่ขาดแคลนน้ำ โดยใช้...ผักตบชวา1
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และ "หลุมขนมครก" สัมพันธ์กันอย่างไร
ข้อมูลวิเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นโยบายรัฐบาล Update4-8-60
01_การบริหารจัดการอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา
02_การบริหารจัดการภัยแล้ง จ.พระนครศรีอยุธยา
03_แผนการส่งน้ำและกระจายน้ำเข้าพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
04_รวมนโยบายรัฐ อุทกภัย+ภัยแล้ง+แผนการส่งน้ำกระจายน้ำ
การบริหารจัดการน้ำเกษตรแปลงใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
การก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จ.พระนครศรีอยุธยา
การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เกิดศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
การบริหารน้ำหลาก-น้ำแล้ง และวิเคราะห์ 16 อำเภอ
โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองลาดหญ้าแพรก+แก้มลิงหนองหางสิงห์
การบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษา ปตร.กระมัง และ ปตร.หันตรา
การบริหารน้ำหลาก-น้ำแล้ง ตัวอย่างของ อบต.ทับน้ำ
การบริหารจัดการช่วงภัยแล้งและอุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นวัตกรรมการปฏิบัติงานของโครงการฯ
การแก้ปัญหาภัยแล้ง+อุทกภัย ปี 2558-59 ประชุมวันที่ 3-2-59
การแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั้งยืน จ.อยุธยา
โครงการพระราชดำริ 3 งาน จ.อยุธยา
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย จ.อยุธยา
ข้อมูลการวิเคราะห์ 16 อำเภอ
การแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.อยุธยา
Power point การตรวจราชการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชวลิต ชูขจร)
Power point Agenda ( Bogy 18 ) ประชุมวันที่ 5 มิ.ย. 58
Power point Agenda ( Bogy 18 ) ประชุมคณะกรรมการจังหวัด 29 พ.ค.58
กระบวนงาน : การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Bogy 18
Agenda ( Bogy 18 ) คณะทำงานยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการใช้น้ำ (รูปเลุ่ม)
แผนที่อำเภอ 16 อำเภอแบบลงจุด
ข้อมูลคลองส่งน้ำ/ห้วย หนอง คลองบึง
 THE FLOOD PREVENTION PROJECT OF EAST SIDE OF THE PASAK RIVER IN AYUTTHAYA
โครงการป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 


  • โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
    78 หมู่ 2 ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    Tel./Fax : 0 3534 5515, 0 3534 5044
  • ผู้จัดทำ นางสาวกัญญานันท์ แย้มสระโส นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 

นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล
ผู้อำนวยการโครงการฯ

Google

Google
ชป.พระนครศรียุธยา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตามสถานการณ์น้ำการติดตามสถานการณ์น้ำ
จากกล้อง CCTV