โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดบุรีรัมย์

  เมืองปราสาทหิน
     ถิ่นภูเขาไฟ
       ผ้าไหมสวย
         รวยวัฒนธรรม
 • ที่ตั้ง อาณาเขตและขนาด
 • ลักษณะภูมิประเทศ
 • ลักษณะภูมิอากาศ
 • ประชากร
 • การแบ่งการปกครอง
 • การใช้ที่ดินที่ตั้ง อาณาเขตและขนาด


     จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 15 ลิปดา เหนือ กับ 15 องศา 45 ลิปดา เหนือ
  ระหว่างเส้นแวงที่ 102 องศา 15 ลิปดา ตะวันออก กับ 103 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก

  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

  ทิศเหนือ          ติดต่อ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดสุรินทร์
  ทิศใต้             ติดต่อ จังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชาประชาธิปไตย
  ทิศตะวันออก    ติดต่อ จังหวัดสุรินทร์
  ทิศตะวันตก      ติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา

  จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10,312.885 ตารางกิโลเมตร (6,451,178.125 ไร่)


ลักษณะภูมิประเทศ


       ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์  ตอนใต้มีแนวแบ่งเขตจังหวัด
  เป็นเทือกเขาสันกำแพง ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ต่อจากเทือกเขาดงพญาเย็น
  นับตั้งแต่ เขาเขียวในจังหวัดนครนายก  มาสิ้นสุดที่ช่องตะโก อำเภอ
  โนนดินแดงแล้วต่อเนื่องออกไปด้วยเทือกเขา(พนม)ดงรัก ที่ทอดยาว
  ไปทางตะวันออกเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทย - กัมพูชา ผ่านจังหวัดสุรินทร์
  จังหวัดศรีสะเกษ สิ้นสุดที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

       จึงเกิดเป็นที่สูงทางตอนใต้แล้วลาดไปทางเหนือ ทำให้เกิดภูมิประเทศ
  3 ลักษณะ คือ

    - พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 25 (สีส้ม)
      มีความสูง 200- 685 ม.เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง(รทก.)
    - พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลาง มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 60 (สีเหลือง)
      มีความสูง 150 - 200 ม.(รทก.)
    - พื้นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำมูล มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 15 (สีเขียว)
      มีความสูงน้อยกว่า 150 ม. (รทก.)

       แนวและทิศทางการไหลของน้ำในลำน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงอยู่
  ในแนวจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือด้วยลักษณะภูมิอากาศ


   จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ

   ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
   ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
                โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในระหว่าง พฤษภาคม - ตุลาคม
                และจากพายุจรในเดือน มิถุนายน และเดือน กันยายน
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม
                โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง พฤศจิกายน - มกราคม

   ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตร ต่อ ปี      [แนวโน้ม และโอกาสที่จะเกิดฝนในจังหวัดบุรีรัมย์]
   อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.5 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 12.8 องศาเซลเซียสประชากร


          จังหวัดบุรีรัมย์มีประชากรทั้งสิ้น 1,533,985 คน แยกเป็นชาย 765,589 คน หญิง 768,396 คน
          โดยร้อยละ 89 ของประชากรมีอาชีพเป็นเกษตรกร (สำรวจ กันยายน พ.ศ. 2549)
การปกครอง


           จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ   184 ตำบล  2,516 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 เทศบาล 184 องค์การบริหารส่วนตำบล 3 สภาตำบลแผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ อื่นๆ

[แผนที่แบ่งเขตอำเภอ ไม่แยกสี ]
[แผนที่แบ่งเขตอำเภอ+เส้นทางคมนาคม
[แผนที่แบ่งเขตอำเภอ+ลำน้ำ]
[แผนที่แบ่งเขตอำเภอ+ลำน้ำ+เส้นทางคมนาคม]การใช้ที่ดิน


      การใช้ที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกได้ดังนี้

 • พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด               6,451,178.125 ไร่
  • พื้นที่ถือครองทำการเกษตร          3,873,378 ไร่
   • พื้นที่ทำนา                       3,173,450 ไร่
   • พื้นที่ปลูกพืชไร่                    456,256 ไร่
   • พื้นที่ปลูกพืชผัก                       9,624 ไร่
   • พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น         89,171 ไร่
   • ที่ปศุสัตว์                               4,199 ไร่
  • ที่รกร้างว่างเปล่า                            64,244 ไร่
  • พื้นที่ป่าไม้                                  331,250 ไร่
  • พื้นที่อื่นๆ                                 2,248,268 ไร่


สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์
เพิ่มเติมได้ที่  http://www.buriram.go.th:: Home ::

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4463 7205      E-mail : irrbr@yahoo.com
เผยแพร่ครั้งแรก 14 มกราคม 2547