การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

                  กรมชลประทานถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 ซึ่งเป็นการถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 ภารกิจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

                1. โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำ, ฝายทดน้ำ)

                     ถ่ายโอน ทรัพย์สินทั้งหมดได้แก่ ทำนบดิน อาคารประกอบ เช่น ฝายระบายน้ำ ท่อระบายระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำ  รวมทั้งการบริหารการจัดการน้ำ

                     สิ่งที่ผู้รับถ่ายโอนทำได้    การบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุง ทำนบดิน อาคารประกอบ คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการโอน

 

                2. การดูแลรักษาทางน้ำชลประทานประเภท 2   

                    ถ่ายโอน การดูแลรักษาตัวทางน้ำที่ได้ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานประเภท 2 ซึ่งเป็นทางน้ำที่ใช้เพื่อการคมนาคม

                    สิ่งที่ผู้รับถ่ายโอนทำได้  ดูแลรักษาทำความสะอาด ซ่อมแซมทางน้ำ ไม่รวมอาคารประกอบ

 

                3. โครงการชลประทานระบบท่อ   

                ถ่ายโอน ทรัพย์สินทั้งหมด ได้แก่ ระบบท่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ

                     สิ่งที่ผู้รับถ่ายโอนทำได้ ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  การบริหารจัดการน้ำ

 

                4. การบำรุงรักษาทางชลประทาน    

                    ถ่ายโอน  เฉพาะผิวจราจรทางลำเลียงที่เป็นลูกรัง เช่น ถนนบนคันคลอง

                    สิ่งที่ผู้รับถ่ายโอนทำได้ ซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงลูกรังหรือหินคลุก  หากจะปรับปรุงผิวจราจรเป็นลาดยาง หรือ คอนกรีต ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อนจึงจะดำเนินการได้ (ผู้รับโอนควรพิจารณาด้วยว่าการจะปรับปรุงดังกล่าวเป็นภารกิจที่สามารถทำได้หรือไม่)

 

                5. โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ   

                    ถ่ายโอน  ทรัพย์สินทั้งหมด ได้แก่ ตัวหนองน้ำหรือทางน้ำธรรมชาติที่ได้ขุดลอกแล้ว รวมทั้งอาคารประกอบต่าง ๆ  เช่น ท่อรับน้ำ ท่อทิ้งน้ำ บันได  ป้ายชื่อ

                    สิ่งที่ผู้รับถ่ายโอนทำได้  ขุดลอกเมื่อเกิดการตื้นเขิน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารประกอบต่าง ๆ

 

                6. งานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ำ   

                    ถ่ายโอน  การจัดสรรน้ำในระดับแปลงนา

                    สิ่งที่ผู้รับถ่ายโอนทำได้  การบริหารจัดการน้ำในระดับแปลงนา สนับสนุนการซ่อมแซมและ     บำรุงรักษาคันและคูน้ำและอาคารในคูน้ำ เพราะการดูแลรักษาเป็นหน้าที่ของเกษตรกรผู้ได้รับประยชน์ ตาม พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505

 

                 7. การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน     ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

                    ถ่ายโอน  เครื่องสูบน้ำ  ท่อเหล็ก

                    สิ่งที่ผู้รับถ่ายโอนทำได้  สนับสนุนการสูบน้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก การป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วม การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและท่อ

 

.               8. โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

                    ถ่ายโอน  ทรัพย์สินทั้งหมด  ได้แก่ แพสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ คลองส่งน้ำ และอาคารประกอบในคลอง ที่ทำการบ้านพัก

                   สิ่งที่ผู้รับถ่ายโอนทำได้  การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่ได้รับโอนทั้งหมด การบริหารจัดการน้ำ   การเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า