ลุ่มน้ำลำชี


การแบ่งลุ่มน้ำ ในจังหวัดบุรีรัมย์

        จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดใหญ่คือ ลุ่มน้ำมูล สามารถแบ่งลุ่มน้ำในเขตจังหวัด เป็นลุ่มน้ำขนาดกลาง ซึ่งแบ่งจากลำดับลำน้ำตั้งแต่ลำดับที่ 5 ที่มีพื้นที่เป็นไปตามข้อกำหนด คือมีพื้นที่ระหว่าง ระหว่าง 1,000 ถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร ได้เป็น 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่

       1. ลุ่มน้ำมูล
       2. ลุ่มน้ำลำชี
       3. ลุ่มน้ำลำปลายมาศ      [ดูแผนที่]1. ลุ่มน้ำมูล2. ลุ่มน้ำลำชี       ลำน้ำหลักของลุ่มน้ำนี้คือ ลำชี

              (ลำชีนี้เป็นสาขาของแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นคนละสายกับแม่น้ำชี) ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัด ซึ่งได้แก่พื้นที่อำเภอสตึกบางส่วน อำเภอกระสัง อำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย อำเภอบ้านกรวด อำเภอเมืองบุรีรัมย์บางส่วนและอำเภอห้วยราชบางส่วน มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 2,822 ตารางกิโลเมตร แบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วน คือ

           2.1 ลุ่มน้ำลำชี ตอนบน     ได้แก่พื้นที่ในเขตอำเภอบ้านกรวด อำเภอประโคนชัย และอำเภอพลับพลาชัย ลำสาขาที่สำคัญคือ ลำห้วยเสว และลำห้วยตะแบก ที่ไหลลงสู่ลำชี

           2.2 ลุ่มน้ำลำชี ตอนล่าง   ได้แก่พื้นที่ในเขตอำเภอกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์บางส่วน และอำเภอห้วยราชบางส่วน มีลำสาขาที่สำคัญ คือ ลำห้วยลึก ลำห้วยกระเบื้อง และลำชีน้อยที่เป็นต้นน้ำของลำชี โดยลำสาขาดังกล่าวไหลลงลำชี แล้วลำชีไหลลงสู่แม่น้ำมูลต่อไป

[ดูแผนที่การแบ่งลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำลำชี]3. ลุ่มน้ำลำปลายมาศ


โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4463 7205      E-mail : irrbr@yahoo.com
เผยแพร่ครั้งแรก 14 มกราคม 2547