เกี่ยวกับโครงการ
    หน่วยงานในสังกัด
    รวมลิงค์กรมชลประทาน
  • เป็นหน่วยงานทำหน้าที่แทนกรมในระดับจังหวัด ดำเนินการ ประสานงาน บูรณาการแผนงานด้านการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชน
  • หน้าที่รับผิดชอบ
     
     
    โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา