หน้าที่และความรับผิดชอบของโครงการชลประทานชัยนาท

 
                 โครงการชลประทานชัยนาท มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของดครงการพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทาน ภายในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบประสาน งานกับส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
การเกิดอุทกภัย รวมทั้งวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำจัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝน และปริมาณน้ำที่ส่งเข้า
พื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำ และคลองธรรมชาติโครงการพิเศษอื่น ๆ
ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลางเร่งด่วน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย รวมทั้งปริมาณงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย แบ่งงานออกเป็น 1 งาน 7 ฝ่าย ประกอบด้วย
        1. งานบริหารทั่วไป
        2. ฝ่ายวิศวกรรม
        3. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
        4. ฝ่ายช่างกล
        5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
        6. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
        7. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
        8. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
        ปัจจุบันเขตจังหวัดชัยนาท มีโครงการชลประทานขนาดกลางจำนวน 2 แห่ง คือ โครงการสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ และโครงการสูบน้ำท่าฉนวน-วัดโคก
สำหรับโครงการสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ เป็นหน้าที่ของโครงการชลประทานชัยนาท ที่จะต้องบริหารงานส่งน้ำและบำรุงรักษาหลังจากมอบงานจากโครงการ
ชลประทานขนาดกลางที่ 25 (ทุ่งวัดสิงห์)
       ส่วนโครงการท่าฉนวน-วัดโคก เขต สชป.10 ในระยะนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์