โครงสร้างองค์กร


 

นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท
       
       
นางสาวชนากานต์ หมอช้าง
นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนสำลี
นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีธีรศักดิ์ ศิริรุจิภาส
บท.คป.ชัยนาท
วศ.คป.ชัยนาท
จน.คป.ชัยนาท
ชก.คป.ชัยนาท
       
       
นายวิชาวุฒิ บัวขวัญ
 
นายณภัทร ช้างหัวหน้า
สบ.1 คป.ชัยนาท
สบ.2 คป.ชัยนาท
สบ.3 คป.ชัยนาท
สบ.4 คป.ชัยนาท