โครงสร้างองค์กร


 

นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท
       
       
นางตรึงทิพย์  ยิ่งคำแหง
นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนสำลี
นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีธีรศักดิ์ ศิริรุจิภาส
บท.คป.ชัยนาท
วศ.คป.ชัยนาท
จน.คป.ชัยนาท
ชก.คป.ชัยนาท
       
       
นายวิชาวุฒิ บัวขวัญ
นายประกาศิต  พันธุ์เหล็ก
นายจรัญวัฒ  อ่อนวิมล
นายณภัทร ช้างหัวหน้า
สบ.1 คป.ชัยนาท
สบ.2 คป.ชัยนาท
สบ.3 คป.ชัยนาท
สบ.4 คป.ชัยนาท