ประวัติความเป็นมาโครงการชลประทานชัยนาท
 
        โครงการชลประทานชัยนาท มี โครงการสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทสูบน้ำโดยมีจุดที่ตั้งหัวงานของโครงการ
อยู่ประมาณเส้นรุ้งที่ 15 - 16’ - 39”  เหนือ และ เส้นแวงที่ 100 - 02’ - 27”  ตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตบ้านกระทง  ตำบลหนองบัว  อำเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาทโดยอยู่ห่างจากจุดที่ตั้งอำเภอไปทางทิศเหนือตามถนนสายวัดสิงห์ - อุทัยธานี เป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ส่วนโรงสูบน้ำนั้นตั้งอยู่ห่าง
จากถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 100 เมตร
        แหล่งน้ำต้นทุนของโครงการนี้จะอาศัยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะระดับทดน้ำของเขื่อนเจ้าพระยามีอิทธิพลมาถึงบริเวณที่ตั้งโรงสูบน้ำแต่โดย
ที่ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวยังต่ำกว่าระดับพื้นที่ที่ซึ่งต้องการส่งน้ำไปช่วยเหลือประมาณ 4-5 เมตร ดังนั้นการช่วยเหลือโดยการขุดคลองชักน้ำเข้าไปโดย
ตรงจึงไม่สามารถจะทำได้ จำเป็นต้องมีการยกระดับน้ำให้สูงกว่าผิวดินโดยการสูบน้ำ เพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นแล้วปล่อยเข้าระบบการส่งน้ำ และแจก
จ่ายไปยังพื้นที่เพาะปลูกเป้าหมายั้งนี้เพราะถ้าจะชักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปใช้ในเขตโครงการ ซึ่งจะเปิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากนี้ ก็จะมีผลกระทบ
กระเทือนต่อพื้นที่ที่ใช้น้ำในเขตโครงการเขื่อนเจ้าพระยาได้ ซึ่งผลดังกล่าวนี้จะปรากฏให้เห็นชัดเจนในช่วงปลายฤดูทำนาและในฤดูแล้ง ดังนั้นขอบเขตี่
ของพื้นทโครงการที่จะกำหนดขึ้นจึงต้องมีขอบเขตที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำภายในเขตโครงการเขื่อนเจ้าพระยาให้น้อยที่สุด
        จากการพิจารณาสภาพทางน้ำบริเวณต่าง ๆ แล้วจึงเห็นว่า ทางน้ำที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นคลองชักน้ำของโรงสูบน้ำ คือ ห้วยคับแหลน ซึ่งเป็นลำ
น้ำสายสั้นๆ ที่ไหลลงคลองกระทง และต่อไปเชื่อมกับคลองมะขามเฒ่าอีกทอดหนึ่ง ห้วยดังกล่าวนี้มีน้ำตลอดปีเพราะอยู่ในเขตอิทธิพลของปริมาณน้ำ
จากระดับทดน้ำซึ่งเอ่อล้นมาจากเขื่อนเจ้าพระยา