อัตรากำลังโครงการชลประทานชัยนาท
       ข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น จำนวน ๑ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน อาวุโส จำนวน ๒ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา
       ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
       ลูกจ้างประจำ จำนวน ๙ อัตรา
       พนักงานราชการ จำนวน ๑๓ อัตรา