วิสัยทัศน์ ::: น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง :::
     
   
     
   
     
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :    
 

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษา ของโครงการพิเศษที่ได้รับ มอบหมาย ควบคุมและบริหารทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงินควบคุมดำเนินงาน ของกรมชลประทาน ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กรวมทั้งปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย