"น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เกษตรกรมั่งคั่ง เศรษฐกิจมั่นคง"

ข้อมูลภายในหน่วยงาน
ประวัติ และคำขวัญ
แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
บุคลากร

หน่วยงานภายในโครงการ
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง บ้านธารทอง
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง บ้านห้วยหยวกป่าโซ
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง บ้านเล็กในป่าใหญ่
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง บ้านปางขอน
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง บ้านดอยบ่อ


หัวหน้าโครงการฯ

นายสุชล โพธิ์ทองคำ
หัวหน้าโครงการชลประทานเชียงราย

สถานะการณ์น้ำล่าสุด
การติดตาม/รายงาน สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำ น้ำฝน น้ำท่า พื้นที่ลุ่มน้ำ

สถานการณ์น้ำ ฝาย / อ่าง

ข่าวประกาศ
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสอบราคา 49
ประกาศร่าง(TOR)
ประกวดราคา E - Auction
ประมูลราคา E - Auction
  ประกาศสอบราคาจ้าง  
หน่วยงานในเชียงราย
/:: สำนักชลประทานที่ 2::\


โครงการชลประทานเชียงราย

ถนนเชียงราย-เวียงชัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ ,โทรสาร 0-5374-7155, 0-5374-7154

E-Mail: chgrai@mail.rid.go.th