ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1นายสัมพันธ์ สุโขชัยยะกิจ
นายช่างชลประทาน 6
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1)
โทร./โทรสาร 0-5374-2742
รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอป่าแดด

โครงการขนาดกลาง
2 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 43,000 ไร
โครงการตามพระราชดำริ
3 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 14,000 ไร่
โครงการขนาดเล็ก
17 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 42,700 ไร
งานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่
25 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 8,270 ไร่
งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
63 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 59,100 ไร่

ฝายเชียงราย

ปิดกั้นแม่น้ำกก
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตัวฝาย ก่อสร้าง มกราคม 2535 แล้วเสร็จ กรกฎาคม 2536
ระบบส่งน้ำ ก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2537 แล้วเสร็จ ตุลาคม 2542
ลักษณะโครงการ

- ตัวฝาย เป็นฝายประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 11 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 11 บาน สามารถยกระดับน้ำสูงถึงระดับ + 389.000 เมตร (รทก.)
- คลองส่งน้ำฝั่งขวา ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอย ความยาวรวม 59.97 กิโลเมตร พื้นที่ส่งน้ำ 43,000 ไร่ (กลุ่มผู้ใช้น้ำ 16 กลุ่ม)
- คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอย ความยาวรวม 37.69 กิโลเมตร พื้นที่ส่งน้ำ 35,000 ไร่ (กลุ่มผู้ใช้น้ำ 11 กลุ่ม)
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งโครงการ 860.82 ล้านบาท
 

ฝายชัยสมบัติ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาวท่าสาย ต .ท่าสาย อ .เมือง จ .เชียงราย
พิกัด 47 Q NB 901-968 ระวาง 4948 I
ลักษณะโครงการ

- ความยาวฝาย 50.00 เมตร สันฝายสูง 2.70 เมตร
- ประตูระบายทราย ขนาด 2 - c 2.00 x 2.00 ม.
- ทรบ.ฝั่งซ้าย ขนาด 1 - c 1.50 x 1.20 เมตร
- ทรบ.ฝั่งขวา ขนาด 3 - c 1.50 x 1.20 เมตร


ฝายถ้ำวอก

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย ต .จอมหมอกแก้ว อ .แม่ลาว จ .เชียงราย
พิกัด 47 Q NB 783-847 ระวาง 4948 IV
ลักษณะโครงการ

- ความยาวฝาย 60.00 เมตร สันฝายสูง 2.10 เมตร
- ประตูระบายทราย ขนาด 2 - c 2.00 x 1.75 ม.
- ทรบ.ปากคลองฝั่งขวา ขนาด 2 - c 1.20 x 1.20 ม.


หน้าหลัก /สบ.2 / สบ.3 / สบ.4 / สบ.5