ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2


นายชลชาติ ชมพาน
นายช่างชลประทาน 6
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2)
โทร./โทรสาร 0-5378-1384
รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า

โครงการขนาดกลาง
1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 14,400 ไร่
โครงการตามพระราชดำริ
6 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 6,730 ไร่
โครงการขนาดเล็ก
19 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 30,250 ไร่
งานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่
17 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 10,450 ไร่
งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
49 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 44,449 ไร่

ฝายโป่งนก

ปิดกั้นลำน้ำแม่ลาว
ที่พิกัด 47 Q NB 562-280 ระวาง 4947 III
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งนก ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ลักษณะโครงการ
- ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายยาว 44.00 เมตร สูง 3.10 เมตร
  - ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด 1.20x1.20 เมตร
- ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอย รวมความยาว 31.329 กม.
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งโครงการ 860.82 ล้านบาท


หน้าหลัก / สบ.1 / สบ.3 / สบ.4 / สบ.5