ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  นายชัยวัฒน์ ลือเดช
นายช่างชลประทาน 6
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4)
โทร./โทรสาร 0-5373-6519, 0-5373-6727
รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอพญาเม็งราย กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กิ่งอำเภอดอยหลวง

โครงการขนาดกลาง
1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 17,000 ไร่
โครงการตามพระราชดำริ
7 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 6,830 ไร่
โครงการขนาดเล็ก
27 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 132,160 ไร่
งานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่
22 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 25,900 ไร่
งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ 47 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 93,750 ไร่
โครงการป้องกันตนเองชายแดน 1 โครงการ เพื่อการอุปโภคบริโภค

อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก

ปิดกั้นลำห้วยแม่ต๊าก
ที่พิกัด 47 Q NB 065-890 ระวาง 5048 I I
ที่ตั้ง หมู่ที่ 17 บ้านศรีวิไลย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ตัวเขื่อนและอาคารประกอบ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2539
ระบบส่งน้ำ แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2546

ลักษณะโครงการ

- ทำนบดิน ความยาว 515.00 เมตร ความสูง 17.50 เมตร
สันทำนบดินกว้าง 8.00 เมตร
- ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอย รวม 20.785 กิโลเมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก 9.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่รับประโยชน์ 17,000 ไร
 

หน้าหลัก / สบ.1 / สบ.2 / สบ.3 / สบ.5