ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5นายรณชัย ปราณพานิชกิจ
นายช่างชลประทาน 6
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5)
โทร./โทรสาร 0-5373-1717
รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง

โครงการขนาดกลาง
1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 61,700 ไร่
โครงการตามพระราชดำริ
6 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 7,600 ไร่
โครงการขนาดเล็ก
149 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 26,830 ไร่
งานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่
13 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 34,300 ไร่
งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ 30 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 20,400 ไร่
โครงการป้องกันตนเองชายแดน 7 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 3,100 ไร่

โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย

ที่ตั้ง พิกัด 47 Q NC 936-606 ระวาง 4949 I
เลขที่ 127 หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองแดง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
การก่อสร้าง การดำเนินโครงการได้ดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ

- ระยะที่ 1 ดำเนินการช่วงปี 2513 - 2522
- ระยะที่ 2 ดำเนินการช่วงปี 2527 - 2533
ลักษณะโครงการ
- เป็นโครงการประเภทรับน้ำนอง (INNUNDATION) รับน้ำจากลำน้ำแม่สาย
- ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอย รวม 110.417 กิโลเมตร
- คลองระบายน้ำ ความยาวรวม 50.084 กิโลเมตร
- คันกั้นน้ำ
พื้นที่รับประโยชน์ 61,700 ไร

หน้าหลัก / สบ.1 / สบ.2 / สบ.3 / สบ.4