ประวัติความเป็นมาของโครงการชลประทานเชียงราย

โครงการชลประทานเชียงราย มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ ถนนฃสรีเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เดิมโครงการชลประทานเชียงราย
มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 65 กม.
ทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อราชการ และประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชลประทาน ในระดับ
จังหวัดกับหน่วยราชการอื่น ๆ ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการกับโครงการชลประทานเชียงราย จึงได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จากสภา
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ประมาณ 80 ไร่ เพื่อขอใช้เป็นที่ตั้งโครงการ ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 2.5 กม.
ในปี พ.ศ.2527 ซึ่งทางสภาตำบลรอบเวียง ได้ยินยอมยกที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่ตั้งโครงการ บริเวณพิกัด 47 Q NB 894-003 แผนที่ระวาง 4948 I
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาวางแผนงานเบื้องต้นในการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอื่น และเผยแพร่
ความรู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานชบปะรทรานในเขตจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังรับผิดชอบควบคุมงานส่งน้ำ ระบายน้ำ
บรรเทาอุทกภัยเก็บกักน้ำ การจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก กับการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ความรู้และแนะนำงานด้านชลประทานให้กับเกษฅรกรในพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

คำขวัญ

"น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เกษตรกรมั่งคั่ง เศรษฐกิจมั่นคง"

<< หน้าหลัก