วิสัยทัศน์
"น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เกษตรกรมั่งคั่ง เศรษฐกิจมั่นคง"

 

ภารกิจกรมชลประทาน
1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ
2. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การพัฒนาบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

เป้าประสงค์
1. พื้นที่เกษตกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง
2. เกษตรกรได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
2. การพัฒนาระบบป้องกันภัยจากน้ำ
3. การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพโครงการชลประทาน
3. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระบวนการ


<< หน้าหลัก