บุคลากร

นายสุชล โพธิ์ทองคำ
หัวหน้าโครงการชลประทานเชียงราย
 
 
 
นายสมยศ ศรีไพโรจน์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
 
นายชาญยุทธ วรานนท์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ
     
 
นางสาววีณา เตชาวัฒนากูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานที่วไป 6
 
นายสมบุญ บุญเมือง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
     
 
นายประยงค์ ป้อมปราณี
หัวหน้าฝงานพัสดุ
 
นายดำรงศักดิ์ โมมีเพชร
หัวหน้าฝ่ายช่างกล

<< หน้าหลัก