ฝ่ายวิศวกรรม

นายสมยศ ศรีไพโรจน์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม


หน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ
2. พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ
โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ
3. สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น
4. เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวม
สถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอ
สำนักชลประทาน
5. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

<< หน้าหลัก