ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายชาญยุทธ์ วรานนท์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน


หน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ
2. งานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผน
ปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ
3. ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ
4. ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จัก
การใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี
5. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

<< หน้าหลัก // ฝ่ายวิศวกรรม // ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา // ฝ่ายงานบริหารทั่วไป // ฝ่ายช่างกล // ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ