ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

1) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอป่าแดด
2) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน
3) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล
4) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอพญาเม็งราย กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กิ่งอำเภอดอยหลวง
5) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 รับผิดชอบเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง

หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำริ โครงการพิเศษ
วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำ ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก
การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จึดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี
ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


<< หน้าหลัก // ฝ่ายวิศวกรรม // ฝ่ายจัดสรรน้ำ // ฝ่ายงานบริหารทั่วไป // ฝ่ายช่างกล // ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ