งานบริหารทั่วไป
นายสมบุญ บุญเมือง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


นายประยงค์ ป้อมปราณี
หัวหน้างานพัสดุ


นางสาววีนา เตชาวัฒนากูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6


นางอัมพันธ์ วรานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ 6


หน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ
2. การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. งานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
5. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


<< หน้าหลัก // ฝ่ายวิศวกรรม // ฝ่ายจัดสรรน้ำ // ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา // ฝ่ายช่างกล // ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ