ฝ่ายช่างกล

นายดำรงศักดิ์ โมมีเพชร
หัวหน้าฝ่ายช่างกล


หน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ
2. การซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ
3. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

<< หน้าหลัก // ฝ่ายวิศวกรรม // ฝ่ายจัดสรรน้ำ // ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา // ฝ่ายงานบริหารทั่วไป // ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ