ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

นายประยุทธ์ สอิ้งทอง
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ


หน้าที่รับผิดชอบ
1. พิจารณาความเหมาะสม วางแผนบริการในการจัดตั้งและก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและ ขยายพื้นที่ของโครงการเดิม
2. การวางแผน ควบคุมบริการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนเมืองเมื่อมีภัยแล้ง และน้ำท่วม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ประสาน รวบรวมแผนการเพาะปลูกพืช เก็บสถิติข้อมูล น้ำฝน น้ำท่า น้ำชลประทาน พื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนผลผลิตด้านการเกษตร
5. ให้คำแนะนำการคิดคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร
6. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
7. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


<< หน้าหลัก // ฝ่ายวิศวกรรม // ฝ่ายจัดสรรน้ำ // ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา // ฝ่ายงานบริหารทั่วไป // ฝ่ายช่างกล