หนัาหลัก / ธารทอง / ห้วยหยวกป่าโซ / ปางขอน / ดอยบ่อ

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านเล็กในป่าใหญ่ (ห้วยหญ้าไทร)

 

ความเป็นมาของโครงการ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ-พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทอดพระเนตรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านอาข่า (เก่า) หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีภารกิจเกี่ยวกับงานชลประทานในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ มีราษฎรที่เข้าเฝ้าฯ ส่วนหน้า กราบบังคมทูลว่าพื้นที่การเกษตรที่จัดสรรให้กับราษฎรในโครงการฯ อีกจำนวน 4 ครอบครัวยังขาดแคลนน้ำทำนา ซึ่งนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของราษฎรในโครงการฯบางส่วนแล้ว สำหรับพื้นที่ที่ยังส่งน้ำไม่ถึง กรมชลประทานจะได้ดำเนินการจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้โดยเร่งด่วนต่อไป
สำนักชลประทานที่ 2 ให้โครงการชลประทานเชียงราย ประสานงานกับผู้แทนสำนักพระราชวังและคณะทำงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้ร่วมตรวจสอบตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรทั้ง 4 ครอบครัว และราษฎรในโครงการฯ ซึ่งจากการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประกอบด้วย การก่อสร้างฝายทดน้ำ 2 แห่ง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ และถังพักน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังส่งน้ำไม่ทั่วถึง อีกทั้งได้พิจารณาสร้างถังพักน้ำขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบการแพร่กระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรเดิมที่มีระบบส่งน้ำด้วยท่อเพียงอย่างเดียวไม่มีถังพักน้ำ ซึ่งคณะทำงานได้เห็นชอบและเห็นควรดำเนินการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ดังกล่าวโดยเร่งด่วน

แผนที่ระวาง
ภาพงานโครงการ
ฝายทดน้ำ 1
ถังพักน้ำขนาด 150 ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์
ฝายทดน้ำ 2
ถังพักน้ำขนาด 100 ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์