หนัาหลัก / ธารทอง / ห้วยหยวกป่าโซ / บ้านเล็กในป่าใหญ่ / ปางขอน

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยบ่อ

 

ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ดอยบ่อ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในอดีตชาวเขาเผ่ามูเซอและชาวเขาเผ่าอาข่า เข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อใช้พื้นที่ปลูกฝิ่นและปลูกข้าวไร่ จึงเป็นสาเหตุให้พื้นที่ป่าบริเวณดอยบ่อถูกทำลายเป็นจำนวนมาก
ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมพัฒนาชุมชน ผู้แทนสำนักงาน กปร. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 15 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาและใช้พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางแล้ว บริเวณดอยบ่อประมาณ 500 ไร่ มาจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงและให้ราษฎรจาก 3 หมู่บ้าน ที่อยู่รอบพื้นที่ดอยบ่อมาเข้าร่วมโครงการ โดยกรมชลประทานรับผิดชอบในการพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณพื้นที่ดอยบ่อให้ได้อย่างต่อเนื่อง
กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 2 ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภูมิประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน

แผนที่ระวาง

ภาพงานโครงการ
ฝายทดน้ำ A
ฝายหินก่อ
ถังพักน้ำขนาดความจุ 500 ลบ.ม.
ถังพักน้ำขนาดความจุ 150 ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์
พื้นที่รับประโยชน์
พื้นที่รับประโยชน์
พื้นที่รับประโยชน์