หน้าหลัก / ธารทอง / ห้วยหยวกป่าโซ / บ้านเล็กในป่าใหญ่ / ดอยบ่อ

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านปางขอน

 

ความเป็นมาของโครงการ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ พิกัด 47 Q NC 614-002 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ห้วยป่าขม ห้วยผาลั้ง ห้วยหินขาว ห้วยยาดี และต้นน้ำลำน้ำแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 - 1,600 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจำนวนนับพันไร่ บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติด ซึ่งจะมีผล-กระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามายังตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น ณ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ดำเนินการและให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ทำกินจากหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบ ได้แก่ หมู่บ้านผาลั้ง (ชาวเขาเผ่าเย้าประมาณ 200 หลังคาเรือน) , บ้านปางขอน (ชาวเขาเผ่าอาข่า, เย้า, มูเซอ ประมาณ 100 หลังคาเรือน) และบ้านแม่มอญ ( ชาวเขาเผ่าลีซอและอีก้อ ประมาณ 100 หลังคาเรือน) เข้ามาร่วมโครงการฯ โดยกรมชลประทานรับผิดชอบในการพิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนให้กับสถานีฯ ดังกล่าว
กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานเชียงราย สำนักชลประทานที่ 2 ได้ประสานในรายละเอียดกับสำนักพระราชวัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน โดยได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแนวทางกิจกรรมด้านการชลประทาน ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ


แผนที่ระวาง
ภาพงานโครงการ
 
ฝายทดน้ำ 1
ฝายทดน้ำ
ถังพักน้ำความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง

พื้นที่การเกษตร 2
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่การเกษตร