หลักการทำงานของระบบโทรมาตร
 ภาพถ่ายสถานีหลักและสถานีย่อย                       
 

                                             ระบบโทรมาตร  (Telemetry System)
ระบบโทรมาตร  คือ  ระบบตรวจวัดและส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ

      
  องค์ประกอบของระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าตะเภา
 - สถานีหลัก จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดชุมพร ทำหน้าที่
    เป็นศูนย์กลางการสั่งการและรับข้อมูล
 - สถานีสนาม จำนวน 12 แห่ง ทำหน้าที่ในการตรวจวัดข้อมูล และรับคำสั่งจากสถานีหลัก
    และส่งข้อมูลไปยังสถานีหลัก
 - อุปกรณ์ตรวจวัด  ได้แก่ เครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำฝนแบบ  Tipping Bucket  และเครื่องมือ
    ตรวจวัดระดับน้ำ ซึ่งเป็นแบบ Bubble Gauge หรือ Float Gauge ตามความเหมาะสมของ
     สภาพกายภาพของสถานีสนาม
  - อุปกรณ์สื่อสาร   คือ ระบบวิทยุสื่อสาร  VHF/FM  โดยออกแบบเป็นระบบ  Two ways
     communication
  - อุปกรณ์ควบคุมระบบ   เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้ระ
บบทำงานแบบอัตโนมัติ
    ได้แก่ SCADA Software


  
 หลักการทำงานของระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าตะเภา    a
         
       
   สถานีหลักจะรับข้อมูลจากสถานีสนามทุก ๆ 15 นาที โดยสถานีหลักจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่
ได้รับเพื่อทำการตรวจสอบสถานะของสถานีสนามที่ต้องการจะตรวจสอบข้อมูล   และยังสามารถควบคุมการทำงาน
ของสถานีสนามที่อยู่ในความรับผิดชอบ เมื่อเกิด  Alarm  หรือเหตุการณ์ที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ   เช่น
กรณีที่เกิดสภาวะฝนตกหนัก ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเร็วผิดปกติ  และสามารถสั่งการไปสถานีเหล่านั้นได้

                
       
สถานีย่อยจำนวน 12 สถานีของระบบโทรมาตร        b

   
               1.
สถานีบ้านคีรีล้อม

                   7. สถานีคลองรับร่อ

           2. สถานีอนามัยบางเจริญ

                 8. สถานีบ้านวังครก

              3. สถานีคลองท่าแซะ

          9. สถานีประตูระบายน้ำหัววัง

                4. สถานีวังมะปราง

        10. สถานีประตูระบายน้ำสามแก้ว

              5. สถานีอนามัยบ้านสลุย

            11. สถานีสะพานเทศบาล 2

         6. สถานีอนามัยบ้านธรรมเจริญ

                 12. สถานีปากน้ำ


          สถานีหลักและภายในห้องควบคุมระบบโทรมาตร 

                             รูปแบบการพยากรณ์น้ำของระบบโทรมาตร

FLOOD MAP
CURVE
TABLE