วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด                              วิสัยทัศน์ของจังหวัดชุมพร
วิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน

วิสัยทัศน  

      "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

คำนิยมองค์กร
                                
WATER for all
                                Work hard          ทุ่มเทในการทำงาน
                                        Accountability        มีความรับผิดชอบ
                                        Teamwork             เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
                                        Ethics                   มีจริยธรรมในการปฎิบัติงาน
                                        Relationship          มีความผูกพันและสามัคค

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

เป้าประสงค์
      กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน 20 เป้าประสงค์คือ

      ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
          1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
          2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
          3. ความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำลดลง
          4. มีจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทานที่เหมาะสม 

      ข. ด้านคุณภาพการให้บริกา
          1. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาาน
          2. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำตามปริมาณ และเวลาที่ต้องการ
          3. พื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากน้ำมีจำนวนลดลง
          4. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

      ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
          1. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
          2. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผน
          3. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
          4. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
          5. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
          6. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และการพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า

      ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
          1. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
          2. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
          3. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
          4. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน
          5. มีอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ
          6. มีระเบียบและกฏหมายที่ทันสมัย


แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 19 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มี 3 เป้าประสงค์
2. มิติคุณภาพการให้บริการ มี 4 เป้าประสงค์
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 8 เป้าประสงค์
4. มิติกาารพัฒนาองค์กร มี 4 เป้าประสงค์

 


วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด

 " มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน - อ่าวไทย
   มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตร และมุ่งสู่การเป็น
    ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่ยั่งยืนในภูมิภาค
"

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด  

1. ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน - อ่าวไทย
2. ศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร
3. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค


วิสัยทัศน์ของจังหวัดชุมพร

 " มุ่งสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
                     และเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คู่สังคม ที่ยั่งยืน "

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดชุมพร  

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
    1.1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
    1.2  การแก้ไขปัญหาความยากจน
2.  การพัฒนาทุนทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.  การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
4.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ