"  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการชลประทานชุมพร สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน  "
                       


                                                        ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  โดยกำหนดให้จัดทำโครงการระดับ
     จังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2547  ณ  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งคาวัด  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร (ดำเนินการแล้ว)

ครั้งที่ 2 : ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2547 (เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา)
 ณ  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดยาย  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร (ดำเนินการแล้ว)

                                                         

ประมวลภาพการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1
ในพระราชานุเคราะห์
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ณ  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งคาวัด  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

       
    
                    
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวเปิดงาน
         
                      
บรรยากาศภายในโครงการคลินิกเกษตร
            
     
                             
       
 
              
              
การให้บริการของโครงการชลประทานชุมพร

สรุปปัญหาที่ราษฎรขอรับบริการ
1. ติดตามความก้าวหน้าของงานชลประทาน  
2. ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภด-บริโภค     
3. เพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัย 
4. ก่อสร้างอาคารชลประทานพร้อมระบบส่งน้ำ   
5. ปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
6. ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝาย  
จำนวนผู้ที่ขอใช้บริการ ( ราย )
 จำนวน      1      ราย
 จำนวน      14     ราย
 จำนวน      2      ราย
 จำนวน      9      ราย
 จำนวน      3      ราย
 จำนวน      1      ราย

ผลการพิจารณาความเหมาะสมของภูมิประเทศ ร่วมกับผู้ขอรับบริการและผู้นำท้องถิ่น
1. โครงการทำนบดินห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ  หมู่  1   ต. ทุ่งคาวัด   อ. ละแม   จ. ชุมพร
2. ปรับปรุงฝายยวนไทร ( กปร. )    หมู่  5  ต. ทุ่งคาวัด   อ. ละแม   จ. ชุมพร
3. โครงการทำนบดินบ้านหินดาด พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ  หมู่  5  ต. ทุ่งคาวัด   อ. ละแม   จ. ชุมพร  
4.  ปรับปรุงฝายคลองปง     หมู่  6  ต. ทุ่งคาวัด   อ. ละแม   จ. ชุมพร
5. โครงการทำนบดินคลองช่องลม พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ       หมู่  6  ต. ทุ่งคาวัด   อ.ละแม   จ.ชุมพร  
6. ปรับปรุงทำนบดินห้วยใน ( กปร. )     หมู่  7  ต. ทุ่งคาวัด   อ. ละแม   จ. ชุมพร
7. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองละแม  พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ   หมู่ 8  ต.ทุ่งคาวัด  อ.ละแม   จ.ชุมพร                               
8. ปรับปรุงสระเก็บน้ำห้วยป่าบอน       หมู่  19   ต. ละแม  อ. ละแม   จ. ชุมพร 
9. โครงการอาคารอัดน้ำห้วยปง  พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ              หมู่  19   ต. ละแม  อ. ละแม   จ. ชุมพร        
10. โครงการอาคารอัดน้ำบ้านทรัพย์ทวี  พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ  หมู่  19   ต. ละแม  อ. ละแม   จ. ชุมพร              


ประมวลภาพการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2
ในพระราชานุเคราะห์
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ณ  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
       
    
                    
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวเปิดงาน
         
                      
บรรยากาศภายในโครงการคลินิกเกษตร
            
     
                             
       
 
              
              
การให้บริการของโครงการชลประทานชุมพร
สรุปปัญหาที่ราษฎรขอรับบริการ
1. ติดตามความก้าวหน้าของงานชลประทาน  
จำนวนผู้ที่ขอใช้บริการ ( ราย )
 จำนวน      1      ราย
ผลการพิจารณาความเหมาะสมของภูมิประเทศ ร่วมกับผู้ขอรับบริการและผู้นำท้องถิ่น

1. โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยทรายขาว หมู่ 8  ต.หาดยาย  อ.หลังสวน จ.ชุมพร     ซึ่งได้พิจารณาโครงการเบื้องต้นแล้ว
    อยู่ระหว่าง
รอจัดเข้าแผนงานตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

    
  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่