ทำเนียบหัวหน้า/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร

ที่ รายนาม ตั้งแต่ ถึง หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
131
2

3
4

5

6


หัวหน้าโครงการชลประทานชุมพร


นายประภาศ           สุดชูเกียรติ
นายถวิล                 วรวิบูลย์
นายกองศักดิ์         ช้อยประเสริฐ
นายกำจร                ลาภเจริญ
นายสุวรรณ             สกุลพร
นายสายัณห์            วุฒิโภค
นายเชาวนิตย์          สร้อยทอง
นายนพดล               สังฃ์ศิรินทร์
นายธงชัย                ชูชาติพงศ์
นายนพดล               สังฃ์ศิรินทร์
นายสุวรรณ              กาลเศรณี
นายเกียรติศักดิ์        ตันฑสันติสกุล
นายสุรพันธ์              มั่นศรแผลง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร

นายสุรพันธ์              มั่นศรแผลง
นายทวีศักดิ์             ธนเดโชพล
นายธงชัย                ชูชาติพงศ
นายศุภชัย                วรรณะ
นายสายัณห์              บุญญานุสนธิ์

นายศุภชัย                วรรณะ

 
ก.ย. 2493
ก.ย. 2510
ก.ย. 2514
มี.ค. 2516
ม.ค. 2517
ม.ค. 2518
ม.ค. 2533
ส.ค. 2534
มี.ค. 2535
พ.ย. 2535
ต.ค. 2539
ต.ค. 2542
15 มี.ค. 254325 ต.ค. 2549
11 มิ.ย. 2550
2 ก.พ. 2553
9 ธ.ค. 2553
23 พ.ย. 2558

8 ธ.ค. 2559
ก.ย. 2510
ก.ย. 2514
มี.ค. 2516
ม.ค. 2517
ม.ค. 2518
ม.ค. 2532
ส.ค. 2534
มี.ค. 2535
พ.ย. 2535
ต.ค. 2539
ก.ย. 2542
มี.ค. 2543
24 ต.ค. 254910 มิ.ย. 2550
 1 ก.พ. 2553
   8 ธ.ค. 2553
22 พ.ย. 2558
7 ธ.ค. 59

ปัจจุบัน


รักษาการ

รักษาการ


รักษาการ

 


รักษาการ