โครงการชลประานชุมพร 162 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.0 7765 8283 โทรสาร.0 7765 8284