1. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สรุปบทเรียน

 

2. ด้านการสำรวจ

 

3. ด้านการก่อสร้าง

 

4. ด้านการส่งน้ำและการบำรุงรักษา

 

5. ด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

 

6. ด้านการวิจัยและการพัฒนา

 

7. ด้านเครื่องกล

 

8. ด้านสารสนเทศ ไอที คอมพิวเตอร์

 

9. ด้านกฎหมาย การเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน

 

10. ด้านการจัดการความรู้

 

11. สาระน่ารู้อื่นๆ