วันจันทร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2553

        น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาขยายผลสู่ลุ่มน้ำคลองชุมพร     แผนการปฏิบัติงาน

      เมื่อวันที่7,10 และ11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โครงการชลประทานชุมพรร่วมกับจังหวัดชุมพร  อำเภอเมืองชุมพร   คณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก  กรมทรัพยากรน้ำ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เวทีประชาคมเพื่อร่วมกันตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองชุมพร”       ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา วัดเขาถล่ม ตำบลวังไผ่ ที่ทำการกำนัน ตำบลวังใหม่  เพื่อรับฟังปัญหา ระดมความคิด พร้อมหาข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองชุมพรจากประชาชน

      นายธงชัย ชูชาติพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 14 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ได้มอบหมายให้นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส นายวณิชย์  ปรุงเรือน นายช่างชลประทานชำนาญงาน และทีมงานโครงการชลประทานชุมพร จัดประชุม ระดมความคิด  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองชุมพร ตามแผนดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยคลองชุมพร โดยนำทีมลงพื้นที่จัดทำประชามติ พร้อมบรรยายอธิบายแนวเขตการดำเนินโครงการฯ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงปากน้ำคลองชุมพรถึงบ้านบางเป้ง ช่วงบ้านบางเป้งถึงถนนจุดตัดสายเอเชีย (คลองนาคราช) และช่วงถนนจุดตัดสายเอเชียถึงค่ายฯเขตรอุดมศักด
ิ์

      ทั้งนี้ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมสัมมนา เฉลี่ยครั้งละ 160 คน ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เช่น ปรับปรุงขุดลอกคลองส่วนที่แคบและตื้นเขิน จัดสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ขุดลอกและผันน้ำออกนอกเขตเมือง ก่อสร้างประตูเก็บน้ำเพื่อระบายน้ำในฤดูฝนและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นต้น แผนการสัมมนามีทั้งหมด 8 ครั้ง เพื่อนำประเด็นปัญหาและแนวคิดต่างๆ มาประชุมหาข้อสรุปต่อไป