วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 

   พิํธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2558                                                                             

      วันที่ 3 ธ.ค.58 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผคป.ชุมพร นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

 
ชื่ระ