วันศุกที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.

นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่1 เจ้าหน้าที่จัดซื้อที่ดิน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานกระบวนการการมีส่วนร่วมแก่ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชุมพร ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งการ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ณ โครงการชลประทานชุมพร (ห้องประชุมสามแก้ว) ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ุมพร

ชื่ระ