วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2553
     
     จัดโครงการฝึกอบรม "ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรฝึกอบรม 1 วัน" ประจำปีงบประมาณ 2553

         นายธงชัย ชูชาติพงษ์ ผบร.ชป 14 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ได้มอบหมายให้นายณรงค์ วัฒนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานจัดโครงการฝึกอบรม "ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรฝึกอบรม 1 วัน" ณ ห้องประชุมสามแก้ว โครงการชลประทานชุมพร ตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจัดการน้ำ และพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ยุวชลกรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทานด้านต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชลประทาน ทั้งนี้ทางโครงการชลประทานชุมพรได้ให้ความรู้เรื่องโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร โดยการพาุเหล่ายุวชลกรเยี่ยมชมประตูระบายน้ำหัววัง-พนังตัก, ประตูระบายน้ำท่าตะเภา, ประตูระบายน้ำสามแก้ว และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (หนองใหญ่) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.53