รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
โครงการชลประทานชุมพร สำนักชลประทานที่ 14

ลำดับ
เ้ป้าประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ สชป.14
ตัวชี้วัด
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ประจำเดือน
หน่วยงานที่ดำเินินการ
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
1
สชป-1 มีปริมาณน้ำเก็บ
กักและพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น
ชป01: จำนวนปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)
                    - กส.1/14 (ห้วยผาก)
- กส.2/14 (หาดส้มแ้ป้น)
2
สชป-1 มีปริมาณน้ำเก็บ
กักและพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น
ชป02: ร้อยละของจำนวน
พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
                    - กส.1/14 (วังเต็น)
3
สชป-1 มีปริมาณน้ำเก็บ
กักและพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น
ชป03.1: จำนวนแหล่งน้ำ
เพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น ตาม
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะ
ที่ 2 (SP2) พรก.
                    - กส.1/14 (9 แห่ง)
- กส.2/14 (13 แห่ง)
- ชป.เพชรบุรี (8 แห่ง)
- ชป.ประจวบคีรีขันธ์(2แห่ง)
- ชป.ชุมพร (9 แห่ง)
- ส่งน้ำฯปราณบุรี (2 แห่ง)
4
สชป-2 ทุกโครงการได้
รับน้ำอย่างทั่วถึง และ็
เป็นธรรม
ชป04: ร้อยละของจำนวน
พื้นที่บริหารจัดการน้ำใน
เขตชลประทาน
                    - โครงการส่งน้ำและบำรุง
   รักษา
- โครงการชลประทาน
   (ขนาดกลาง)
5
สชป-2 ทุกโครงการได้
รับน้ำอย่างทั่วถึง และ็
เป็นธรรม
ชป05: ร้อยละของปริมาณ
น้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาค
อุปโภคและอุตสาหกรรม
                    - ส่งน้ำฯ เพชรบุรี
   (3,392,400)
- ส่งน้ำฯปราณบุรี
   (10,880,000)
- ชป.ประจวบคีรีขันธ์
   (5,256,000)
6
สชป-3 ความสูญเสียที่ลด
ลงอันเนื่องมาจากภัยอัน
เกิดจากน้ำ
ชป06: ร้อยละของพื้นที่
ความเสียหายของพืช
เศรษฐกิจในเขตชลประทาน
จากอุทกภัยและภัยแล้ง
                    - ทุกโครงการในสังกัด
   สชป.14
7
สชป-4 อาคารชลประทาน
ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ชป08: ร้อยละของอาคาร
ชลประทาน ที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
                    - ส่งน้ำฯ เพชรบุรี
  (1,551 แห่ง)
- ส่งน้ำฯ ปราณบุรี
  (1,168 แห่ง)
- ชป.เพชรบุรี (41)
- ชป.ประจวบคีรีขันธ์ (443)
- ชป.ชุมพร (181 แห่ง)
- ชป.ระนอง (11 แห่ง)
- กส.1/14 (11 แห่ง)
- กส.2/14 (9 แห่ง)
8
สชป-6 คุณภาพน้ำได้
เกณฑ์มาตรฐาน
ชป10: ร้อยละของอ่างเก็บ
น้ำและทางน้ำชลประทานที่
คุณภาพน้ำได้เกณฑ์
มาตรฐาน
                    - ส่งน้ำฯ เพชรบุรี (3 แห่ง)
- ส่งน้ำฯ ปราณบุรี (2 แห่ง)
- ชป.เพชรบุรี (7 แห่ง)
- ชป.ประจวบคีรีขันธ์(8 แห่ง)
- ชป.ชุมพร (4 แห่ง)
9
สชป-7 การก่อสร้างซ่อม
แซมและปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามแผน
ชป12: ร้อยละของการ
ซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารชลประทานที่เสร็จ
แล้ว
                    - ส่งน้ำฯ เพชรบุรี (59)
- ส่งน้ำฯ ปราณบุรี (30)
- ชป.เพชรบุรี่ (32)
- ชป.ประจวบคีรีขันธ์ (43)
- ชป.ชุมพร (38)
- ชป.ระนอง (29)
- คันคูน้ำ (11)
10
สชป-8 การเตรียมความ
พร้อมก่อนการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงาน
ชป13: ร้อยละของงาน
ศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามแผน 41
                    - ส่วนวิศวกรรมบริหาร
11
สชป-8 การเตรียมความ
พร้อมก่อนการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงาน
ชป14: ร้อยละของงาน
สำรวจที่แล้วเสร็จตาม
แผน 34
                    - ส่วนวิศวกรรมบริหาร
12
สชป-8 การเตรียมความ
พร้อมก่อนการก่อสร้าง
เป็ฯไปตามแผนงาน
ชป15: ร้อยละของงาน
ออกแบบที่แล้วเสร็จตาม
แผน 44
                    - ส่วนวิศวกรรมบริหาร
13
สชป-9 ประชาชน ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม
ชป17: จำนวนครั้งที่ดำเนิน
การเป็นการจัดมวลชลสัม
พันธ์ ระหว่างโครงการก่อน
การก่อสร้างและระหว่าง
ก่อสร้าง
                    - โครงการที่มีการก่อสร้าง
   งบประมาณ SP2 พรก.ทั้ง
   43 โครงการ
14
สชป-9 ประชาชน ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม
ชป18: ร้อยละของพื้นที่
ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำ
 
            - ส่งน้ำฯ ปราณบุรี
  (21,600 ไร่)
- ชป.เพชรบุรี (316 ไร่)
- ชป.ประจวบคีรีขันธ์
   (7,538 ไร่)
- ชป.ชุมพร (5,000 ไร่)
- ชป.ระนอง (600 ไร่)
- กส.2/14 (3,725 ไร่)
15
สชป-10 มีการประชา
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง
ชป19: ร้อยละความถี่ใน
การจัดกิจกรรมประชา
สัมพันธ์
 
            - สำนักฯ (52 ครั้ง)
- ส่งน้ำฯ เพชรบุรี (118 ครั้ง)
- ส่งน้ำฯ ปราณบุรี (4 ครั้ง)
- ชป.เพชรบุรี (24 ครั้ง)
- ชป.ประจวบคีรีขันธ์
   (178 ครั้ง)
- ชป.ชุมพร (10 ครั้ง)
- ชป.ระนอง (12 ครั้ง)
16
สชป-11 มีการวางแผน
และดำเนินการบริหารจัด
การน้ำที่ดี
ชป20: ประสิทธิภาพการ
ชลประทานในฤดูฝน
                    - ส่งน้ำฯ เพชรบุรี
17
สชป-11 มีการวางแผน
และดำเนินการบริหารจัด
การน้ำที่ดี
ชป21: ประสิทธิภาพการ
ชลประทานในฤดูแล้ง
                    - ส่งน้ำฯ เพชรบุรี
18
สชป-11/1 มีการวางแผน
และดำเนินการบริหาร
กระบวนงานที่ดี
กระบวนงานที่ 1: ค่าเฉลี่ย
ของการให้บริการขอความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำ (วันทำการ)
                    - ทุกโครงการ
19
สชป-11/1 มีการวางแผน
และดำเนินการบริหาร
กระบวนงานที่ดี
กระบวนงานที่ 2: การให้
บริการขออนุญาตใช้น้ำจาก
ทางน้ำชลประทาน
                    - ทุกโครงการ
20
สชป-11/1 มีการวางแผน
และดำเนินการบริหาร
กระบวนงานที่ดี
กระบวนงานที่ 3: การให้
บริการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ
                    - ทุกโครงการ
21
สชป-11/1 มีการวางแผน
และดำเนินการบริหาร
กระบวนงานที่ดี
กระบวนงานที่ 4: การให้
บริการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ
                    - ทุกโครงการ
22
สชป-11/1 มีการวางแผน
และดำเนินการบริหาร
กระบวนงานที่ดี
กระบวนงานที่ 1: การให้
้บริการ การขอเช่าที่ราช
พัสดุ
                    - ทุกโครงการ
23
สชป-12 มีผลการศึกษา
วิจัย และการพัฒนาสนับ
สนุนการดำเนินงาน
ชป22: จำนวนโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาแล้ว
เสร็จ
                    - ชป.เพชรบุีรี (4 โครงการ)
- ชป.ชุมพร (1 โครงการ)
24
สชป-13 ระบบบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ
ชป24.1: ร้อยละของอัตรา
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน
*ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระยะที่ 2 (SP2) พรก.
                    - ทุกโครงการ
25
สชป-13 ระบบบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ
ชป24.2: ร้อยละของอัตรา
การเบิกจ่ายงบประมาณราย
จ่ายลงทุน
*ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระยะที่ 2 (SP2) พรบ.
                    - ทุกโครงการ
26
สชป-13 ระบบบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ
ชป24.3: ร้อยละของอัตรา
การเบิกจ่ายงบประมาณราย
จ่ายลงทุน
*ตามงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2553
                    - ทุกโครงการ
27
สชป-14 บุคลากรมี
สมรรถนะ และขวัญกำลัง
ใจในการทำงาน
ชป27: ร้อยละของบุคลากร
ที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน
                    - โครงการในสังกัด สชป.14
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
28
สชป-15 มีระบบฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
ชป29: ร้อยละความก้าว
หน้าของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
พัฒนาแหล่งน้ำและการจัด
การน้ำ
*การจัดทำฐานข้อมูลผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้เสีย
 
            - โครงการที่มีการจัดตั้ง
   องค์กรผู้ใช้น้ำ
- โครงการที่มีผู้ขออนุญาต
  ใช้น้ำ โดยมีการเรียกเก็บ
   ค่าชลประทาน