บุคลากร


นายศุภชัย  วรรณะ  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร

 

 

 

นายนพดล มีวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายกิติ  สุนทรเสถียร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน

นายทรัพย์ทวี รสพฤกษ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

     
นายจรัญ  นาคทั่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
นายวณิชย์ ปรุงเรือน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
     
นายพนม  เสือมาก
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
นายไพโรจน์  น้อยเอียด
หัวหน้าฝ่ายสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
นางสุกัลยา พงศ์พรม
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
     

นายทรัพย์ทวี รสพฤกษ์
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นายชาญศักด ิ์อนันต์ีิวีร์วิวัฒน์
วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญงาน

นายไพรจิตร  ไพรภิมุข
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

 

 

 

 

 

นายสเกณ เป่ยคำภา
นายช่างชลประทาน ระดับปฎิบัติงาน