การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายกิติ  สุนทรเสถียร ติดต่อราชการ  3 เม.ย - 6 เม.ย 55 สำนักชลประทานที่ 15
ฝจน.คป.ชุมพร       โรงแรมทวิลโลตัส
         
นายวณิชย์  ปรุงเรือน          ติดต่อราชการ 3 เม.ย - 5 เม.ย 55 กรมสามเสน
ฝสบ.คป.3