การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ ประชุมสัมนา เรื่อง การบูรณาการติดตาม  3 - 4  ก.ย.55 ณ โรงแรมธรรมรินธนา
ผอ.คป.ชุมพร   ภารกิจตามนโยบายสำคัญของกระทรวง  08.30 - 14.30 น. จังหวัดตรัง
    เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ    
    2555