การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ ร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ๘๔ พรรษา  ๔ พ.ค. ๕๔ ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ผอ.คป.ชุมพร
ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา เวลา ๐๘.๐๐ น.
โรงแรมเซนทารา แกรนด์
        กรุงเทพฯ