การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ  6 มี.ค. 52 ณ ห้องประชุม สชป.14
ผอ.คป.ชุมพร สำนัก เข้าร่วมประชุม เวลา 14.00 น.