การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายจรัญ  นาคทั่ง ชี้แนวเขต (นายอำนวย)  8 พ.ค 56 ณ 147 ม.5 ต.นาทุ่ง
ฝสบ.คป.1     เวลา 10.00 น.  
         
    ประชุมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
8 พ.ค.56
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
     
เวลา 13.00 น.
เกษตรจังหวัดชุมพร