การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล โครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและวาง  8 ก.ย.51 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14
ผอ.คป.ชุมพร   ระบบประเมินผล ระดับสำนัก/กอง จนถึง 09.00-16.00 น. อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ
    ระดับบุคคล   กรมชลประทาน สามเสน
        กรุงเทพฯ