การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย วรรณะ ติดต่อราชการ  9-10 ม.ค.55 กรมชลประทาน
ผอ.คป.ชุมพร