การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ ประชุมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 5- 9 ก.ค.55 ห้องประชุมผู้อำนวยการ
ผอ.คป.ชุมพร   งบประมาณ พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
        กรมชลประทาน
       
         
นายทรัพย์ทวี  รสพฤกษ์ ติดต่อราชการ 9-11 ก.ค.55 กรมชลประทาน
บท.คป.ชุมพร