การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายนพดล   มีวิเศษ ร่วมประชุมเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการวาง  10 ม.ค. 54
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6
ฝวศ.คป.ชุมพร
แผนงานโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำท่านาง  
ต.บางหมาก
    สังข์ฝั่งซ้าย