การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการ  10 ก.พ. 52 ห้องประชุมกรุงเทพ 3
ผอ.คป.ชุมพร ถ่ายทอดความรู้เรื่อง PART (ภาคใต้)  เวลา 08.30-17.00 น. โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร์
        หาดใหญ่  จ.สงขลา