การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายกิติ  สุนทรเสถียร แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  10 เม.ย.56 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตร
ฝจน.คป.ชุมพร     เวลา 09.30 น. และสหกรณ์